érintésvédelem, érintésvédelmi, tűzvédelem, tűzvédelmi, villámvédelem, villámvédelmi, felülvizsgálat

ÉRINTÉSVÉDELMI, TŰZVÉDELMI, VILLÁMVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT

 

 

 

BELÉPÉS AZ AKADÁLYMENTES OLDALRA:

 

Az oldal megtekintéséhez Flash Player szükséges.

Ha nem látja a fenti intrót, akkor telepítse a Flash Playert , vagy kattintson a fenti AKADÁLYMENTES logóra.

 

MBDesign Készítette: Mocsári Balázs 2005.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat gyakorisága

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 
2. § E i) szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes - a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó - ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását;
j) szerelői ellenőrzés: villamos gépen, berendezésen az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, erősáramú villamos szakember által végrehajtott, műszeres mérést nem igénylő ellenőrzés.
19. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés (a továbbiakban: villamos berendezés) közvetett érintés elleni védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői ellenőrzés, illetve szabványossági felülvizsgálat keretében kell gondoskodni.
(2) Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés
a) létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként;
b) érintésvédelmének hibájára vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első lépésként;
c) minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata alkalmával, annak bevezető részeként; vagy
d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálatok esetén.
(3) Szabványossági felülvizsgálat elvégzése szükséges
a) új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt;
b) a villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után;
c) az érintésvédelem hibájára vagy hiányosságára visszavezethető, minden olyan rendellenesség észlelése esetén, amelynél a rendellenességi ok meghatározása, a javításhoz szükséges hiba behatárolása szerelői ellenőrzéssel nem volt elvégezhető; vagy
d) jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat esetén.
(4) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén villamos üzemi próba elvégzése is elegendő - az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat helyett - a rendkívüli munkavégzési körülmény elhárításának időtartamára ideiglenesen telepített villamos berendezésekre vonatkozóan, ha azokat független aggregátorról táplálják, vagy az ideiglenes csatlakozó berendezésbe áram-védőkapcsolót szereltek. A villamos működési próbát az üzemszerű használatbavétel előtt kell elvégezni.
(5) Működési próbát kell végezni:
a) áram-védőkapcsolón és a korábban létesített feszültség-védőkapcsolón háromhavonta;
b) ideiglenesen telepített munkahely esetén az áram-védőkapcsolón és korábban létesített feszültség-védőkapcsolón a telepítéskor és azt követően havonta.
(6) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
a) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente;
b) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet (a továbbiakban: KLÉSZ) alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken hatévente;
c) azon villamos berendezésrészen, amelyre a fentiek szerint nincs külön gyakoriság előírva, az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető részeként háromévente.
(7) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot - a KLÉSZ hatálya alá tartozó villamos berendezések kivételével - szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő helyen.
(8) A vizsgált berendezés vizsgálati eredményét írásban kell dokumentálni, amely tartalmazza:
a) hogy a felülvizsgálat mely berendezésre terjedt ki;
b) a vizsgálatot végző felelős személy nevét és az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálói vizsgabizonyítványának számát;
c) hogy milyen ok miatt került sor a vizsgálatra;
d) hogy mikor végezték a vizsgálatot és
e) az irat végén a hitelesítést, amely a dátumot és a vizsgálatot végző aláírását foglalja magába.
(9) Az érintésvédelmi szerelői ellenőrzésről és a villamos üzemi próba eredményéről készülő iratnak a (8) bekezdés a)-e) pontjában felsoroltakon kívül tartalmaznia kell legalább a vizsgált berendezés minősítését, amely lehet megfelelő, vagy nem megfelelő.
(10) Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati ellenőrzésről készülő érintésvédelmi minősítő irat a (8) bekezdés a)-e) pontjában felsoroltakon kívül legalább a következőket tartalmazza:
a) a felülvizsgálat befejezésekor fennmaradó hibákat, amelyeket a részletes felsoroláson túl legalább a közvetlen életveszélyes, vagy a soron kívül javítandó csoportokba kell besorolni és ezt a minősítést az iratban egyértelműen jelölni kell;
b) a mérési eredmények számszerű értékeit tartalmazó, rövidített jegyzőkönyvet, mellékletként.
(11) Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést minden esetben az irat kiállítása idején érvényes előírások szerint kell minősíteni.
(12) A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amit a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak egy példányát a helyszínen kell tartani.

Erősáramú berendezés (Tűzvédelmi) szabványossági felülvizsgálat gyakorisága

A felülvizsgálatot az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 3. XX. fejezet 
277. § bekezdés szerint
(1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, 
ha jogszabály másként nem rendelkezik, 
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 
3 évenként, 
b) egyéb esetben legalább 6 évenként
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányoságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
(2) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
(3) A telep- vagy működési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

Villámvédelem szabványossági felülvizsgálat gyakorisága

Nem norma szerinti:
A villámvédelem szabványossági felülvizsgálatát a 54/2014. ( XII.5. ) BM rendelet
OTSZ XX. fejezet 280. §-a szerint
(1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi
szempontból
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására,
tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén
legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy
környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a
villámvédelem hatásosságát,
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni,
melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Norma szerint:
A villámvédelem szabványossági felülvizsgálatát az 54/2014. ( XII.5. ) BM rendelet
OTSZ XX. fejezet 281. §-a szerint

(1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények,
szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
b) a létesítést követően az átadás előtt,
c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és (Megjegyzés: A mellékletben nem szerepel erre vonatkozó adat)
d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt
különleges eseményt követően
kell elvégezni.

(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Különleges események:
A villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése,átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

 

Alapvédelem - Áramütés elleni védelem; Hibavédelem - Érintésvédelem

Az érintésvédelem üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő vezető részek érintéséből származó balesetek elkerülésére szolgáló műszaki intézkedések összessége.

Az MSZ 172 szabványt a 2364 szabványsorozat váltja fel. MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány, az MSZ EN 61140- ből átvett, áramütés elleni védelemre vonatkozó két alapvető fogalmat határoz meg:
1. Az "alapvédelem" (basic protection) szakkifejezést a "közvetlen érintés elleni védelem" szakkifejezés helyett (a korábbi, sok évtizedes hazai szóhasználattal „érintés elleni védelem").
- Az áramütéses balesetek egy része úgy következik be, hogy az ember (közvetlenül, vagy szerszámon, segédeszközön keresztül) általában a kezével üzemszerűen feszültség alatt álló (szabványos elnevezéssel: ”aktív”) részt érint, ugyanakkor nem szigetelő talajon áll, vagy más testrészével földpotenciálon lévő fémrészhez ér. Ezt a nemzetközi szabványok „közvetlen érintés”-nek, s az ezek megakadályozására szolgáló intézkedéseket „közvetlen érintés elleni védelem”-nek (újabban „alapvédelem”-nek, vagy „áramütés elleni védelemnek normálüzemben”-nek) nevezi, a régi magyar szakkifejezéssel említett megoldások valóban az érintést kívánják megakadályozni az aktív részek szigetelésével, burkolatba zárásával vagy megfelelő (érinthető távolságon kívüli) elhelyezésével.
2. A "hibavédelem" (fault protection) szakkifejezést a "közvetett érintés elleni védelem" szakkifejezés helyett (a korábbi, sok évtizedes hazai szóhasználattal „érintésvédelem”).
- Az áramütéses balesetek nagy része úgy következik be, hogy a balesetes a villamos szerkezet olyan részét (úgynevezett „test”-ét) érinti meg, amely üzemszerűen feszültségmentes, de hiba (testzárlat) következtében feszültség alá kerül. Ezt a nemzetközi szabványok „közvetett érintés”-nek, s az ezek megakadályozására tett intézkedéseket „közvetett érintés elleni védelem”-nek (újabban nagyon nem szerencsés elnevezéssel „hibavédelem”-nek) nevezi. A magyar (és német) szakmai köznyelv ezt továbbra is a korábbi, csaknem százéves elnevezéssel „érintésvédelem”-nek hívja.

Az érintésvédelmi vizsgálat alkalmával a létesítményben található elektromos készülékeket védelmi osztályok alapján különböztetjük meg:
I. érintésvédelmi osztály - védővezetős védelemmel ellátott készülékek. Pl. mikrohullámú sütő
II. érintésvédelmi osztály - kettős vagy megerősített szigetelésű berendezések. Pl. kézi fúrógép
III. érintésvédelmi osztály - törpefeszültségű készülékek (max. 50 volt). Pl. beépített transzformátorral szerelt asztali lámpa.

A felülvizsgálatok módjával és általános szabályaival az MSZ 4851 szabványsorozat foglalkozik:
- MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának ellenőrzése.
- MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése.
- MSZ 4851-3:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei.
- MSZ 4851-4:1989 Feszültségvédő kapcsolás.
- MSZ 4851-5:1991 Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei.
- MSZ 4851-6:1973 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. 1000 V-nál nagyobb fesz., erősáramú villamos ber. különl. vizsg. előírásai.

Minden olyan épületet, ahol védővezetős érintésvédelmi módot használnak, egyenpotenciálra hozó hálózattal (EPH) kell kiépíteni, mely szorosan összefügg a belső villámvédelmi rendszerrel. A létesítményekbe beépített nagy kiterjedésű fém alkotó elemeket, csőhálózatokat földeléseket be kell kötni az EPH rendszerbe. Célja, hogy megakadályozza a veszélyes potencálkülönbségek kialakulását. A villámok áramának fele az épületen belül halad le, az EPH rendszer megakadályozza az esetleges másodlagos kisüléseket.


A berendezés-védelmi osztályok fokozatai
0. érintésvédelmi osztály: üzemi szigetelésen kívül másmilyen érintésvédelem nincs.
I. érintésvédelmi osztály: az üzemi szigetelésen kívül járulékos védelem is van, védővezetékkel van megoldva, ez a nullázás, vagy védőföldelés (nullavezető, vagy földelő vezeték).


Változatok:
– TN-C (T-föld-terra, N-nulla) rendszer: ez esetben az üzemi nullavezető közös a védővezetővel
– TN-S rendszer: az üzemi nullavezető a hálózat teljes hosszában elválasztva a védővezetőtől
– TN-C-S: TN-C és TN-S együttesen
– TT rendszer: Közvetlenül földelt a rendszer
– IT rendszer: Közvetve földelt a rendszer
II. érintésvédelmi osztály: kétszeres (kettős), vagy megerősített szigetelésű. Tilos földelni. A berendezésen (vagy leírásában) kettős vonal által határolt négyzet jelöli.
III. érintésvédelmi osztály: csak és kizárólag törpefeszültség van benne (általában 24 V fázisfeszültség és 42 V vonali feszültség). Egyfázisú rendszerben a feszültség effektív értéke maximum 50 V lehet. Egyenfeszültség esetén, ha hullámossága nem haladja meg a 10%-ot, legfeljebb 120 V lehet. (Az ú.n. fázishasításos (elektronikus áramszaggatásos) rendszereknél ez általában nem teljesül.)


Érintésvédelmi módok
Érintésvédelmet védő vezetékkel, vagy anélkül lehet megvalósítani:
Védővezetés: olyan érintésvédelmi mód, melynek működéséhez a villamos vezető szerkezet testét összekötjük a hálózat érintésvédelmével, ilyen a nullázás, vagy a védőföldelés.


Védővezeték nélküli érintésvédelmi módok:
– elkerítés: az elkerítés a távolságot biztosítja a munkagéptől. Ez esetben a gép önműködő.
– burkolás: a gépet leszigeteljük. Ez esetben a munkagép nem önműködő.
– kettős szigetelés.
– védő elválasztás: vagy a gép, vagy a kezelője teljesen szigetelt.
– törpe feszültség: váltakozó áram esetén 0-tól 50 V-ig, egyenáram esetén 0-tól 120 V-ig.


A fenti szöveg a magyar Wikipédia Érintésvédelem szócikkéből származik (2015.december 11-i változat) a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.


Erősáramú berendezések (tűzvédelmi) szabványossági felülvizsgálata


Az erősáramú berendezések felülvizsgálatát az OTSZ (Országos tűzvédelmi szabályzat) rendeli el, mely egy kötelező érvényű BM rendelet (54/2014. (XII. 5.) BM). Alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, illetve robbanásveszély kiküszöbölése. A felülvizsgálati jegyzőkönyvet a katasztrófavédelem kérheti és kéri is ellenőrzései során.
Az OTSZ előírásai kötelezőek, megszegésük, be nem tartásuk a büntető törvénykönyv szerinti „foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés” következményeivel járhat. Az előírt tűzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért tűzvédelmi bírság is kiszabható.
Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának szempontjai
A létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették-e ki a berendezést
Nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája oly mértékben, hogy az a villamos berendezés megváltoztatását igényelné (pl. a korábban nem robbanásveszélyes technológia robbanásveszélyessé változott)
Nem romlott-e le a villamos berendezés állaga (állapota) olyan mértékben, ami már veszélyt jelent


A vizsgálat szükségessége
A villamos berendezések létesítésére vonatkozó előírások (szabványok, rendeletek) közös jellemzője és alapvető célkitűzése az, hogy a villamos berendezések hosszú időn keresztül is biztonságosan legyenek használhatók. A használati biztonság nem egyszerűen azt jelenti, hogy a villamos berendezések ne okozzanak balesetet (élet-, testi épség biztonsága), hanem azt is, hogy működésük használatuk során ne keletkezzenek tűzesetek, robbanások, stb., tehát különféle működési zavarok, hibák (üzembiztonság). Az előírásoknak ez a több célú követelményrendszere lényegében azt jelenti, hogy ezek nem egyszerű munkavédelmi előírások, hanem a biztonság komplex értelemben vett megvalósítását is szolgálják, de elsődleges céljuk az emberi élet védelme.


A fenti szöveg a magyar Wikipédia Erősáramú berendezések felülvizsgálata szócikkéből származik (2014.december 5-i változat) a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.


Villámvédelem


Villámcsapás elleni védekezés
Villámcsapás ellen nincs igazi védekezés, azonban a károkat és a sérüléseket előre tervezéssel és odafigyeléssel jelentősen csökkenteni lehet.
Villámcsapás zivatar előtt is lehetséges, ezért vegyük komoly figyelmeztető jelnek a sötét és magas viharfelhőket vagy az erősödő szelet. A villámcsapások 10%-a verőfényes, kék égbolt mellett következik be, a zivatarfelhőtől akár 15 km távolságban.
Ha a villámlás után 30 másodpercen belül meghalljuk a dörgést, azonnal keressünk menedéket. Évente mintegy 2000 embert ér villámcsapás, ezeknek 25-33%-a halálos.


Épületek védelme
A villámok elleni védekezés érdekében Benjamin Franklin feltalálta a villámhárítót. Ez egy, az épületek tetején elhelyezett és földelt fémrúd, amely az épület környezetében felhalmozódó elektromos töltéseket a villámhárítón keresztül elvezeti, illetve becsapódó villám esetén annak áramát a talajba vezeti, így az épületet megóvja a villámcsapás közvetlen károsító hatásaitól.
A villám azonban akkor is okozhat károkat, ha villámhárítóba csap. A villámhárítóban folyó nagy áramerősség hatására háromféle úton terjedhet tovább a villám hatása.
Konduktív csatolással: A földelt fémvezetéken végigfolyó, illetve a földben szétterjedő áram hatására megemelkedik a villámhárító és annak környékének potenciálja a távolabbi „föld” pontokhoz képest. Eztúlfeszültséghez vezet, ami átívelhet szigetelt vagy máshol földelt tárgyakhoz. Mivel a feszültségemelkedés mértéke ( a villám áramerőssége, az úgynevezett földelési ellenállás), fontos a villámhárítók (és egyéb, villámcsapásnak kitett fémtárgyak) megfelelő földelése. 100 kA-es áramcsúcs és 2 ?-os földelési ellenállás esetén 200 kV adódik, ami elegendő kb. 10 cm levegő átütéséhez.
Induktív csatolással: A villámhárítóban folyó áram mágneses tere feszültséget indukálhat a közelben található, attól független vezetőhurkokban is. Többszintes épület esetén az adatátviteli és villamos hálózatok és antennák rendszerében könnyen indukálódhatnak hatalmas túlfeszültségek. Egy villámvédelmi méretezésekben használt átlagos áramfelfutási értékkel, 100 kA/µs-mal számolva egy, a villámhárítótól fél méterre (falvastagság) elhelyezkedő, 10 m élhosszúságú négyzetben 620 kV is indukálódhat.
Kapacitív csatolással: A villámhárító és a hozzá kapcsolódó vezetők, vezetékek mint egyik fegyverzet és a környezetben található fémtárgyak, más vezetékek mint másik fegyverzet közötti kapacitás (szórt kapacitás) miatt a villámhárító potenciáljának megugrása a másik fegyverzet ellentétes irányú feltöltődéséhez vezet. Ez nagy áramerősségekkel és feszültségszintekkel járhat.


Élettani hatás
Villámcsapás esetén az áramütés csak 10-20%-ban halálos, ha van a közelben életmentésre alkalmas személy, aki azonnal beavatkozik. Csonttöréssel csak akkor kell számolni, ha az áldozat leesett valahonnan, azonban szinte mindenkinél hallás- és látászavarok lépnek fel, mert az erős fény- és hanghatás (tartósan is) károsíthatja az érzékszerveket. Az érzékcsalódások akár órákig is eltarthatnak. A villámcsapás ún. áramjegyet hagy maga után: az áram ki- és belépési helyén világos színű, faág alakú bőrelhalás marad. Ezt ugyanúgy kell kezelni, mint más égést.
Ha a villámcsapást szenvedett áldozat magánál van, és környezete újabb villámcsapás szempontjából nagy kockázatot jelent, kísérjük vagy szállítsuk kisebb kockázatot jelentő helyre. Az esetek többségében sem hallani, sem látni nem fog minket, ezért oda kell mennünk hozzá, és kézen fogva vezetnünk kell. Az áramütött személy nem hordoz elektromos töltést, így nyugodtan megfoghatjuk puszta kézzel is.
Ha az áldozat nincs magánál, nem lélegzik, és értünk hozzá, azonnal kezdjük meg az életmentést, a szájból orrba való lélegeztetést. Ezt még a szállítása előtt, az eredeti helyszínen kezdjük meg, és csak utána szállítsuk.
Ellenőrizzük a pulzusát a nyaki ütőérnél legalább 20 másodpercig, és ha nem észlelünk pulzust, a lélegeztetéssel felváltva mellkaskompressziót (a köznyelv ezt szívmasszázsként ismeri) is kell alkalmaznunk, amely esetben a mellkasra mért pumpáló mozdulatok folytonosságán és ritmusosságán van a hangsúly. Ha az áldozat a nedves földön fekszik, helyezzünk alá valamilyen védőréteget, ami elszigeteli a talajtól, hogy csökkentsük a kihűlés veszélyét. Ha a pulzus visszatér, de az áldozat még nincs magánál, folytassuk a lélegeztetést, amíg az újra meg nem indul.

A fenti szöveg a magyar Wikipédia Villám szócikkéből származik (2016.február 3-i változat) a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.

 

Tevékenység:

Érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem (norma és nem norma szerinti) szabványossági felülvizsgálata, robbanásbiztos berendezések, kéziszerszámok, hegesztőgépek szabványossági felülvizsgálata, ipari épületeknél, létesítményeknél, szabadtereknél, lakóházaknál, robbanásveszélyes épületek és területeknél.

Alapvédelem - Áramütés elleni védelem; Hibavédelem - Érintésvédelem

Műszerpark:

1. EUROTEST 61557 Multifunkciós érintésvédelmi műszer,

2. UNI-T UT-513 szigetelés ellenállás mérő (5000V max.:1Tohm),

3. KYORITSU 4200 lakatfogós földelés ellenállásmérő.

megvilágítás mérés

hurokellenállás, hurokimpedancia mérés

hibahely-hurokimpedancia mérés

áramvédő kapcsoló tesztelés, mérés

szigetelés-ellenállás mérés

földelés-ellenállás mérés

szétterjedési-ellenállás mérés

jegyzőkönyv, jelentés, minősítő irat készítés

kapcsolási rajz készítés

 

TELJES REFERENCIA LISTA

A referencialista nem tartalmazza a kormányzati, minisztériumi, illetve nemzetbiztonsági hivatalokat, szervezeteket érintő munkákat.

2016

Hotel Eger & Park: Komplett érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Aventics Hungary Kft., Eger: Gépáthelyezések, szerelősorok folyamatos érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata

Bevándorlási Hivatal, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mezőkövesd Stadion, Lelátó: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fehérszarvas Étterem, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kelly Kútmunkálati Kft., Egerszalók: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Dohánybolt, Eger-OMV: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fressnapf Áruházak, Miskolc, Érd: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Papp Autóház, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Csecsemő Otthon, Eger: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Jehova Tanui, Eger: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Dietiker Kft., Eger: Egyedi lakkozó és raktár robbanásbiztos villamos berendezéseinek időszakos tűzvédelmi szabányossági felülvizsgálata

Egerbakta ABC: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Zöld Sziget Üzlet, Gyöngyös: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Multipack Kft., Eger - Vízcsomagoló gépek: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szikra Ajtó-Ablak Kft., Bélapátfalva: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, festő fülke robbanásbiztos villamos berendezéseinek szabványossági felülvizsgálata

Idősek Otthona, Parád: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

DS Smith Packaging Füzesabony Kft.: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eszterházy Károly főiskola épületek, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatban történő közreműködés

Pemika Trans Kft., Mezőtárkány: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Rádi Pékség Kft., Eger - Üzem és üzletek: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

D&A Apartmanház, Egerszalók: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Édes Antal Kúria, Mezőcsát - Házasságkötő: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi (norma szerinti) szabványossági felülvizsgálat

Társasházak, Budapest - Tüzililiom u.-Rákóczi u.: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bella Hungária Kft., Egerszalók: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

2015

Szerencsejáték Zrt. - Szegedi-Központi-Miskolci-Pécsi Értékesítési Régiók Lottózóinak: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatai

Aventics Hungary Kft. (Volt Bosch Rexroth Pneumatika Kft.), Eger: Gépáthelyezések, szerelősorok folyamatos érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata

BEKSZ Kft. Társasházak, Eger (~110 db): Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Zöld Híd Régió Kft. Hulladékkezelő Központ, Kerepes: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hotel Eger & Park: Komplett érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Shiraz Hotel, Egerszalók - I-II.ütem: Időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Teniszpálya csarnok, Eger: Norma szerinti villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eszterházy Károly Főiskola, Eger - Almagyar dombi kollégium és "D" Épület: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szennyvíztelep, Erdőtelek: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gáznyomásszabályzó állomás, Hort: Norma szerinti rb-s villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Miskolc Város Szennyvízcsatorna bővítése: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Társasház, Budapest: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gárdonyi Géza Gimnázium, Eger: Időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Varga Nyomda Kft., Eger: Tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Schoen + Sandt Kft., Eger: Gépek, kéziszerszámok érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Csörgő Kft., Eger - Lakatosüzem: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Ledora-Plus Kft., Eger - Péküzem: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Visnyei fémmegmunkáló üzem, Eger - Berva völgy: Időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Ásványvíz palackozó üzem, Sály : Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Flott Trans Kft., Gyál: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Erste Bankfiók bővítés, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Sky Áruház , Eger: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Széchenyi programiroda, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Msolar Research Kft., Mezőkövesd: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Glória Gyógyszertár, Mezőkövesd: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Egészségház, Ostoros: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

SKF csapágybolt, Jászberény : Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hulladékfeldolgozó, Eger: Norma szerinti villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

33.sz. Főút hidak: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Multipack Kft., Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Ice-Way üzlet, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Vilati Gyártó Zrt., Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Ökoturisztikai Szolgáltató Központ, Galyatető: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

IJoe üzlet, Budapest: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Thermo csillag üzlet, Budapest: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Biztosítások.hu Iroda, Budapest: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fodor Sándor Autószervíz, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

MHG Kft. Üzemcsarnok, Salgótarján: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Cascade Barlang és élményfürdő, Demjén: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nyéki Kavics Kft., Sajópetri - Kavicsbánya: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Magyar Autóklub szervízbővítés, Tiszafüred: Érintésvédelmi, Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Köre-Tank Gumiszervíz, Kisköre: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Batúz-tanya, Szentistván: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Thermal Hotel, Egerszalók: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

La Isla Kávézó, Eger: Érintésvédelmi, Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fressnapf Áruház, Székesfehérvár: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bridge Panzió, Bogács: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Új konzervüzem, Kerecsend: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Biotek Kft., Budapest: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Göncruszka vízműtelep: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Három kívánság - Babérliget vendégházak, Kerecsend: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kloosterhius International Kertészet, Kál: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Irodaház és Ipari csarnok, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hotel Minaret, Eger - Iskola épület: Érintésvédelmi, Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Robert Bosch Automotive Steering Kft., Eger - Kapuk: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kormányablak, Eger - Bélapátfalva: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Idősek Otthona, Verpelét - Épület bővítés, felújítás: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Dietiker Kft., Eger - Bútorgyártó üzem: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szennyvízátemelők Tiszaszentimre - Jászdózsa községek: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Site szennyvíztisztító rendszer, Tiszaújváros: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

M86 gyorsforgalmi út hidak: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Polgármesteri Hivatal, Visegrád: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Idősek Otthona, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ÉRV Parád, TMK épület: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mobil Pack Bt. , Eger: Érintésvédelmi, Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Általános Iskola, Budapest Vörösmarty út Naperőmű: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bíboros söröző, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Dohányellátó központ, Zalaegerszeg - Munkapult bővítés: Villamos berendezések első ellenőrzése érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Feba 2000 Kft., Miskolc: Érintésvédelmi, Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Robert Bosch Automotive Steering Kft., Maklár: Villámvédelmi földelés ellenállás mérések

Pékség, Noszvaj: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Citadella, Budapest - Vizesblokk: Villamos berendezések első ellenőrzése érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

M5 Autópálya hidak: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fressnapf Áruház, Budapest - Pólus Center: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tornacsarnok, Andornaktálya: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Várkert Bazár Étterem, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Masterfoam Kft., Kál: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ASIA FOOD Üzem újáépítés, Verpelét: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi (norma szerint) szabványossági felülvizsgálat

Hamu süti Cukrászda, Kerecsend: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hangácsi Csaba pincészet, Egerszalók: Villamos berendezések első ellenőrzése érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Robotechnik Kft., Eger - Csatornavizsgáló autó: Villamos berendezések első ellenőrzése érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

2014

Rexroth Pneumatika Kft., Eger (Volt Bosch): Gépáthelyezések, szerelősorok folyamatos érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata

BEKSZ Kft. Társasházak, Eger : Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szerencsejáték Zrt. - Szegedi-Központi-Miskolci-Pécsi Értékesítési Régiók Lottózóinak: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatai

Óvoda, Ostoros: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Polgármesteri Hivatal, Eger: Betápláló erősáramú kábelek szigetelés ellenállás mérése

Dobó tér felújítás, Eger: Betápláló erősáramú kábelek szigetelés ellenállás mérése

Idősek Otthona, Noszvaj: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Coop Kápolna körzet Üzletek: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Firth Rixson H. Kft., Eger: Géptelepítések villamos berendezéseinek első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, szabványossági felülvizsgálat

Ezerjó Patika, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Magyary Károly Általános Iskola, Kerecsend: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Raktárépület, Bodony: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Pásztor-Hús Kft., Eger: Hűtőautók érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fortuna 2004 Kft., Tiszafüred (Varroda): Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mátyás Csemege, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Köre-Tank Kft., Kisköre - Tiszanána: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Paprika falatozó és sörkert, Bogács: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Demjéni Óvoda: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Célpont fegyverbolt, Gyöngyös: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Msolar Kft, Mezőkövesd: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Siroki végvár ételbár, Sirok: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Idősek Otthona, Vámosgyörk - Mosoda: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szomolya község Önkormányzatának épületei: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Dolomiti Fagyizó, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Pitykó Faloda, Kerecsend : Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Dietiker Kft., Eger: Gépek Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Védőnői Tanácsadó épület, Maklár: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Orvosi rendelő, Ostoros: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgála

Domoszló község szennyvízelvezetése: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Új Fressnapf Áruházak országosan: Villamos berendezések első ellenőrzése tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bolyki Pincészet, Eger - Rendezvénycsarnok: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

IKSZT épület, Maklár: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Csörgő Kft., Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Almagyar Érseki Szőlőbirtok - Borterasz, Borkemping és Venyige Spa, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi norma szerinti szabványossági felülvizsgálat

Egri Waldorf Általános Iskola, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fashion-Top Cleaning Kft., Eger - Mosoda: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Karosszéria műhely, Egerbakta: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Numan Pékség, Füzesabony - Üzlet: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szennyvíz beruházás telephely, Erdőtelek: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Shiraz Hotel épületbővítés, Egerszalók: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Expressz - Aranysíp étterem, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Saint-Gobain CP HU Rigips, Halmajugra: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bella Hungária Kft., Egerszalók: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Schoenn + Sandt Kft., Eger: A-B tűzeszélyességi osztályba sorolt helyiségek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, robbanásbiztos villamos berendezések ellenőrzése, Gázfogadó villámvédelmi ellenőrzése

Széchenyi István Katolikus Általános Iskola, Füzesabony: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Erzsébetligeti Uszoda, Budapest: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szentmihályi Uszoda, Budapest: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Ikarus Sportelep , Budapest: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Orvosi rendelő, Bodony: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mezőszemere község Önkormányzatának épületei: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Vadászbolt, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szemfény Optika, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Unicornis Hotel, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Autófényező műhely, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Auto Magic, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tűzkév Irodaház, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Irodaház, Alsónémedi: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bölcsöde, Vasad: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Egészségház, Jászfényszaru: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Oil Benzinkút, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

T-System Irodaépület Budapest, Nyaraló épület Siófok: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Duropack-Starpack Kft., Székesfehérvár: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

M3 Autópálya új aluljárók: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Volt Panoráma Hotel, Noszvaj: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Belvízátemelők, Jászkisér: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Orvosi rendelő, Parádsasvár: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

1552 Üzlet, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Vasedény üzlet, Budapest: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Firth Rixson Hungária Kft, Eger: Komplett érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Schoen + Sandt Kft., Eger: Gépek, üzemegységek érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Villangó pince, Eger : Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ORFK Üdülő, Mezőkövesd-Zsóry: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Líra könyvesboltok, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Pemika Trans Kft., Mezőtárkány - Sertés vágóhíd: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Chance divatáru üzlet, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gyegép Kft., Eger - Lakatos üzem felújítás: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Cascade Barlangfürdő, Demjén: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Miskolc Déli ipari park, Víz és csatorna hálózat felújítás: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

DHJ Építő Kft. - Iroda és csarnoképület, Miskolc: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Művelődési ház, Cserépfalu: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tiszavíz Vízerőmű - Légtechnikai rendszer bővítés, Kisköre: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

2013

Bosch Rexroth Pneumatika Kft., Eger - komplett üzem (10.000m2): Tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bevándorlási Hivatal, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szerencsejáték Zrt. - Szegedi Területi igazgatóság - Miskoci Területi igazgatóság Lottózók: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Dietiker Kft., Eger - Bútorgyártó üzem: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat, Robbanásbiztos villamos berendezés ellenőrzése

Bella Hungária Kft., Egerszalók: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Umwelt-Technik Kft., Kerecsend: Kéziszerszámok érintésvédelmi felülvizsgálata

ZF Lenksysteme Hungária Kft., Eger - Csarnokbővítés (2.725 m2): Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, norma szerinti új villámvédelmi (komplex) szabványossági felülvizsgálat

Moonvalley Borászat, Mád - Pincerendszer: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Új Champignons Kft., Kerecsend - Kővágógép: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kelly Kútmunkálati Kft., Egerszalók: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kossuth Lajos Gimnázium, Tiszafüred: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tárkányi Csemege, Felsőtárkány - Mini Coop: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Coop - Mini Coop üzletek, Maklár-Nagytálya: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eger - Park Hotel, Uszoda épület bővítés: Norma szerinti új villámvédelmi (komplex) szabványossági felülvizsgálat

Társasház, Budapest Andrássy u. 87-89. - Benczúr u. 2.: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

BEKSZ Kft. Társasházak, Eger : Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

EKISZ KFT. Társasházak, Eger : Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Balkon Házkezelő Kft. Társasházak, Eger : Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

2012

KÜHNE + NAGEL Raktárcsarnok, Kecskemét (Mercedes-Benz gyár mellett 11.000m2 csarnok): Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eszterházy Károly Főiskola, Eger - Laboratórium épület: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi, robbansábiztos villamos berendezések szabványossági felülvizsgálat

Szerencsejáték Zrt. - Szegedi Területi igazgatóság - Miskoci Területi igazgatóság Lottózók: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eszterházy Károly Főiskola, Eger - LÍCEUM: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gróf Buttler Borászat, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ASIA FOOD Élelmiszergyártó üzem, Verpelét: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Budavári Labirintus, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gumiszervíz, Tiszanána : Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Ramona Zrt., Erdőtelek - Kötszergyártó üzem: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bosch Rexroth Pneumatika Kft., Eger - Új telepítésű gépek, gyártósorok: Villamos berendezések első ellenőrzése

Csörgő Kft., Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatFEBA 2000 Kft. -

FEBA Bonitas Kft. - Festéknagykereskedelmi áruházak: Miskolc, Eger, Budapest: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mona Lisa Modellstudio Kft., Üzletek: Eger, Szeged, Győr: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fapalló Kft., Mezőkövesd: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Zsudit-Sütöde Kft., Borsodnádasd: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium - Gázfogadó helyiség: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, Robbanásbiztos villamos berendezés ellenőrzése

Dietiker Kft., Eger - Bútorgyártó üzem: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Minna Tejipari Zrt., Miskolc - Ragasztógép: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szerencsejáték Zrt. - Miskolc - Szeged - Pécs - Központi Értékesítési Régió lottózói országosan: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eszterházy Károly Főiskola, Eger - Egerfood laboratórium épület: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat, Robbanásbiztos villamos berendezés ellenőrzése

Vilati Zrt., Eger - Üzembe helyezett megmunkálógépek, üzemegységek: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat, Robbanásbiztos villamos berendezés ellenőrzése

Lenkey János Általános Iskola, Eger: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Budavári Független Üregek, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

OTP Bankfiók - Baktalórántháza, Kazincbarcika, Mátészalka: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Strabag Zrt., Eger - ZF Lenksysteme gyártócsarnok: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Autós Vendéglő, Kápolna : Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Magyar Közút Nonprofit Zrt., Eger - Telephely: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

EKISZ KFT. Társasházak, Eger : Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Balkon Házkezelő Kft. Társasházak, Eger : Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Biomassza Erűmű Project 2, Pécs - Szalmabála tároló, Kazánház : Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Panoráma Irodaház , Eger : Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatIdősek Otthona, Verpelét: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Idősek Otthona, Recsk: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Feba 2000 Kft., Budapest-Miskolc-Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gyógy és Strandfürdő, Bükkszék: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Oxigén Wellness Hotel, Noszvaj: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ZF Lenksysteme Hungária Kft., Eger - Komplett üzem (17.364 m2): Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Magyar Autóklub Szervíz, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Pemika Trans Kft., Mezőtárkány - Baromfitelep: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nodusz Kft., VErpelét: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Központi Óvoda, Jászberény: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Ruag Zrt., Tarnaszentmária - Rotorüzem: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Sanatmetal Kft., Eger - Csarnokbővítés: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nemzeti Kávéház Étterem, Eger : Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Társasházak, Budapest: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Túristaház és Kóborló Panzió, Várkút: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nagykunsági Árvízszint-csökkentő tározó, Pusztataskony: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Country Design Kft.- Kerecsend: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szikra Kft.- Bélapátfalva: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Ipari Park, Eger - Volt Omya telephely: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eszterházy Károly Főiskola, Eger B épület: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Juhász Borászat, Eger - Borház és Pince: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tarnafa Kft., Bükkszenterzsébet: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Platán Hotel****, Eger (Imola): Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Masterfoam Kft., Kál: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Egri Faszobrász Kft., Egerszalók: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

M3 Gyorsforgalmi út Nyíregyháza - Vásárosnamény közötti autópálya hidak (7db): Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bázisrepülőtér, Pápa - Media berendezés: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Metlife Biztosító Zrt., Eger - Iroda: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ERSTE Bankfiók,Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

2011

Moonvalley Borászat, Mád: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bosch Rexroth Pneumatika Kft., Eger - Új telepítésű gépek, gyártósorok: Villamos berendezések első ellenőrzése

Bosch Rexroth Pneumatika Kft., Eger - komplett üzem: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bambara Hotel, Felsőtárkány: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Klotild Palota, Budapest - Díszvilágítás kábelezés: Kábelek szigetelés ellenállás mérése

Capsula üzlet, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi ellenőrzés

Millenium Tower II., III., Budapest - Légnedvesítők, padlóklíma és klímagerenda bővítés: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi ellenőrzés

Kepes György Nemzeti Művészeti Központ, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, tűzvédelmi ellenőrzés

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal, Budapest - Központi Irodaépület: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Egri Korona Borház Wellness Hotel, Demjén: Villamos berendezések első ellenőrzése

Forrásház Gondozási Központ, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szent Lázár Kórház, Salgótarján - SO1 Sürgősségi ellátás kialakítása: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Erzsébet Liget Uszoda és Tanuszoda, Budapest: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hunguest Béke Hotel, Hajdúszoboszló: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hunguest Aqua-Sol Hotel, Hajdúszoboszló: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szilas Drink Kft., Szilaspogony: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Rádi Pékség Kft., Eger - Telephely és üzletek: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Római katolikus templom, Szilaspogony: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bodrogközi Járóbeteg Szakkellátó Intézet, Cigánd: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Általános Iskola, Boconád: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fressnapf, Budaörs: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

IKTSZ épület, Gyöngyöstarján: Villamos berendezések első ellenőrzése

Platán Egészségcentrum és Patika, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

La Isla Kávézó, Eger: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Don Stefano Étterem és Pizzeria, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Robotechnik Kft., Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Leonardo Bár, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Király Patika, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Heves Városi rendelőintézet: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

4M márkabolt, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kecső János Pincészet, Andornaktálya: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mátrai Erőmű Üdülő, Markaz: Villamos berendezések első ellenőrzése

Sirok Önkormányzat, Közintézmények: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Turisztikai Fogadó Épület, Pásztó: Villamos berendezések első ellenőrzése

Sárvári Cukrászda, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Multech Kft. Bélapátfalva: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bóta Irodaház, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Papp Autóház Kft., Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Napfényes reformház, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tihaméri Pince, Eger-Szépasszonyvölgy: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tofém 2002 Bt., Sirok: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Közösségi Faluház, Felsőtárkány: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Platt 2003 Kft., 17-es csarnok, Eger-Berva: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Faluház, Egerszalók. Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ZF Hungária Kft., Bayati gyártósor: Villamos berendezések első ellenőrzése

Féder vidámpark: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

OTP Bankfiók, Tiszaújváros, Nyíregyháza, Gyöngyös: Villamos berendezések első ellenőrzése

Express étterem, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Társasházak, Budapest: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Pet-Form Kft., Terpes: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szerencsejáték Zrt. lottózók: Siófok, Szécsény, Ajka, Budapest-Köki, Kőszeg, Budapest-Tesco, Gyöngyös, Füzesabony: Villamos berendezések első ellenőrzése

Tüzép, Demjén: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fressnapf áruházak, országosan 31 db üzlet: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szent László tér közvilágítás, Mezőkövesd: Villamos berendezések első ellenőrzése

Óvoda, Tarnaörs: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Polgármesteri Hivatal, Tarnaörs: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eszterházy Károly Főiskola, Eger - Almagyar dombi kollégium: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szennyvízátemelők, Szűcsi, Apc, Ecséd, Hatvan, Rózsaszentmárton: Villamos berendezések első ellenőrzése

Medimetál Kft., Eger-Bervavölgy: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Cirmi-Car 2010 Kft., Eger-Autószervíz: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Cib Bank, Eger - Folyadékhűtő: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Firth Rixson KFt., Eger - Kovácsolóüzem: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Közösségi Ház, MEzőkövesd - Emeletráépítés: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Egertej Kft., Eger - Gázfogadó: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, Robbanásbiztos berendezés ellenőrzése

KVÍZ '96 Nyomdaipari Kft., Eger-Berva: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ZF Hungária Kft., Beégésvizsgáló helyiség: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, Robbanásbiztos berendezés ellenőrzése

Plébánia, Tarnalelesz: Villamos berendezések első ellenőrzése

Plébánia, Erdőtelek: Villamos berendezések első ellenőrzése

Eszterházy Károly Főiskola, Eger - D épület: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Betonüzem, Bogács: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Platt 2003 Kft., Új gyártócsarnok, Eger-Berva: Villamos berendezések első ellenőrzése

Idősek otthona, Aszód: Villamos berendezések első ellenőrzése

MOL Kutak kültéri arculatvilágítás korszerűsítés - Bácsalmás, Gyöngyös, Kalocsa, Kecel, Kecskemét, Kiskunhalas: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Visnyei fémmegmunkáló üzem, Eger-Berva: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

XX. század Intézet, Budapest: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Asztalos üzem, Szentistván: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kincsesziget Pékség, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Dr. Papp Elemér u. közvilágítás, Budapest: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hotel Rubinia, Eger: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Rendőrségi Kutyakiképző központ, Felsőtárkány: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

2010

Szarvasmarha istállók, Etyek: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Calypso nyomda, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Szikari Kft., Tenk: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hong Kong Áruház, Eger: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

APEH KAIG Székház, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése

Bélyegmúzeum - APEH KAIG Székház, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése

Nato szobák - APEH KAIG Székház, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése

CBA Áruház, Ács: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tűzkév Irodaház, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

IMOLA Étterem, Borház és Apartmann, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Algo-Textil Kft., Bélapátfalva: Villamos berendezések első ellenőrzése; komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Honda-Fiat autószalon, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Festékcentrum, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Thermal Park Hotel, Egerszalók: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Elso-Elbe Bt. - A - B gyártócsarnok, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mocsáry Kastély, Andornaktálya - felújítás: Villamos berendezések első ellenőrzése

Vendégházak, Szilvásvárad: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Napköziotthonos óvoda, Bükkszenterzsébet: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Rádi Pékség Kft. üzletek, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Buttler Ház, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Provident Zrt., Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Harmónia Szépségszalon és Egészségház, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Vancsik Gumicentrum, Eger: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Saliris Resort Spa & Konferencia Hotel ****, Egerszalók: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatban való közreműködés

Aba Sámuel Általános Iskola, Abasár: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Rézangyal pálinkapince, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

IMOLA Székház, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tiszafüredi Tábor, Nagyvisnyó: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kompolt Önkormányzat, Közintézmények: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eger-Park Hotel Konferenciaterem bővítés: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nagyút Önkormányzat, Közintézmények: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fressnapf Áruház, Keszthely, Vác, Dunaharaszti, Pécs, Fót: Villamos berendezések első ellenőrzése

Bambuszmánia tapétaüzlet, Budapest - Material Center: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tiszaújváros strand gyógymedence: Villamos berendezések első ellenőrzése

Speciális gyermekotthon, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Várassszó Önkormányzat, Közintézmények: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

12 lakásos lakóépület, Nagyvisnyó: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tűzmadár szépségszalon, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bóta Irodaház, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bosch Rexroth Kft., Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Főmterv Székház, Budapest: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Boutique Hotel, Budapest V. Október 6. u. 26.: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

OTP Bankfiók, Lőrinci, Mezőcsát: Villamos berendezések első ellenőrzése

Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK)-Salgótarján: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK)-Ballassagyarmat:: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Petrik Lajos Szakközépiskola, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Electro World üzlet átalakítás, Budapest-Aréna Plaza: Villamos berendezések első ellenőrzése

Féder Vidámpark, Ózd: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

I.sz. Városi Bölcsöde, Gödöllő: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kálvin ház, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bagoly söröző, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Civilház, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bátor Önkormányzat, Közintézmények: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kopint-Datorg Szakközépiskola, Budapest: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Narád Hotel, Mátraszentimre: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Pozsik Tüzép, Bükkszék: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Egerbakta Önkormányzat, Közintézmények: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Óvoda, Felsőtárkány: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat, Megvilágítás mérés

Eurocircuits Kft., Eger: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Polgármesteri Hivatal, Mátranovák: Villamos berendezések első ellenőrzése

Tarnaörsi Általános Iskola: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Patyolat-Puceráj Kft., Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Általános iskola, Pély: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Általános iskola, Jászkisér: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Spor-Oil benzinkutak, Eger, Sirok: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Múzeumi műtárgybázis, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Remy Automotive Hungary Kft., Mezőkövesd: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Óvoda, Kompolt: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mátyás Csemege, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gazdaház, Aldebrő: Villamos berendezések első ellenőrzése

Cavallino '97 Kft, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Frenyó és Tsa. Kft., Eger: Kéziszerszámok felülvizsgálata

Almagyar-Dombi Leányka utcai Kollégium, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

ATEK-Sertéstelep Kft., Heves: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

TISZK - CNC gépek - Özd, Kazincbarcika: Villamos berendezések első ellenőrzése

Piaccsarnok, Pásztó: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Berill Kft., Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Delta Kft., Tenk-Üzemcsarnok bővítés: Villamos berendezések első ellenőrzése

Ostoros Önkormányzat, Közintézmények: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hartfer Kft -Varroda, Cserépfalu: Villamos berendezések első ellenőrzése

Hőközpont, Társasházak, Budapest (Fejér Lipót, Szerémi sor, Fehérvári út): Villamos berendezések első ellenőrzése

Matusz-Vad Zrt., Felsőtárkány: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szúnyogi szivattyútelep rekonstrukció: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

4.sz. Általános iskola, Eger-Pince felújítás: Villamos berendezések első ellenőrzése

Beretka Pékség, Pétervására: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Agria Borászati Szövetkezet, Andornaktálya: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szent Hedvig Kollégium, Eger: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Egészségügyi Központ, OMSZ állomás, Recsk: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

2002-2009

MOL RT. Telephely, Füzesabony: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat  

Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Silver-duó Kft., Miskolc (Ruha és harisnyagyártó üzem): Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft., Eger: Villámvédelmi felülvizsgálat

Hotel Villa-völgy, Eger (3 épület): Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Visz-Fuvar Kft., Eger (fuvarozó és gépkölcsönző) : Érintésvédelmi felülvizsgálat

Bella Hungária Kft., Egerszalók: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Tarnaméra Általános Iskola: Megvilágítás mérés

Egri Király Patyolat Kft.: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Sárvári Kft., Eger; Sárvári cukrászda: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nestlé Hungária Kft., Szerencs: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hész-Gépszolgáltató Kft., Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Lux-Tex Kft., Eger: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Mona Lisa Modellstudió Kft., Eger - varroda: Komplett érintésvédelmi, tűz- és, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Sebi Kft., Eger - Gépi forgácsoló üzem: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Villapark Hotel, Szilvásvárad (15 szobás): Érintésvédelmi felülvizsgálat

Féder szórakoztató és vidámpark: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Sylvas Vendégház, Szilvásvárad (7 szobás): Érintésvédelmi felülvizsgálat

Pulykatelep - Lassú tanya, Füzesabony: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hungarotech 2000 Kft., Eger - Dobozgyártó üzem: Komplett érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Rutitex Rt.(Budapest) Üdülőtelep, Bogács.: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ATEK Agrártermelő Kft., Heves - Sertéstelep, takarmánykeverő.: Érintés-, tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsg.

Lipicai Hotel és Étterem, Szilvásvárad (30 szobás): Érintés-, tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Eger: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger: Érintésvédelmi felülvizsgálat, megvilágítás mérés

Ostorosi Önkormányzat, Közintézmények: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Novaji Önkormányzat, Közintézmények: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Felsőtárkány Önkormányzat, Közintézmények: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szemfény optikai szaküzlet, Eger: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Tesco Global Posta helyiség, Debrecen: Érintésvédelmi felülvizsgálat

UPC Ügyfélszolgálati Iroda, Miskolc: Tűzvédelmi felülvizsgálat

Agria Volán Rt., Eger - Kazánház: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Fressnapf Áruházak, Budapest, Budaörs, Vecsés, Székesfehérvár, Szeged, Pécs, Sopron, Győr, Kecskemét, Miskolc, Debrecen, Tatabánya: Villamos berendezések első ellenőrzése, időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet, Eger – Építőipari tanműhely: Tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsg.

Tarnafa Kft., Bükkszenterzsébet: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Funkció '95 Kft., Eger - Asztalosüzem: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

4 pont nyomdaipari Kft., Eger: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Csobogó, Völgy étterem, Szilvásvárad: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Társasházak, Eger : Érintésvédelmi felülvizsgálat

Vito Kft., Bélapátfalva – fuvarozó és tüzép : Érintésvédelmi felülvizsgálat

Bükki Vörös Meteor Turistaház, Várkút: Érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat

Budapest Sportaréna - Postahivatal: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Artform '99 Kft., Sajópetri - Alkatrészraktár: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Bélkő Kft., Mónosbél: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Hair-Line Kft., Törökbálint - Bázistelep: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

NYP Fafeldolgozó Kft, Bélapátfalva: Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Zyne-Gyros étterem, Eger belváros: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Rádi Pékség Kft., Eger – pékség + 15 üzlet: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Társasház, Mezőkövesd : Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Autójavító, Karosszérialakatos, Papír raktár, Lapszabász üzem, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kissebségi Önkormányzat, Budapest: Érintésvédelmi felülvizsgálat

ZF Hungária Kft., Eger – Új gyártócsarnokok, új gépek telepítése: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Idősek Otthona, Eger – Önkormányzat: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

18 lakásos Társasház, Gyöngyös, Jókai u.: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Alkatrészgyártó csarnok, Eger (Mezőgép): Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

BOSCH raktár, Eger (Mezőgép): Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fincsi konyha, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gumibörze gumiszerviz, Eger: Tűzvédelem szabványossági felülvizsgálata

Mille Point Bt., Eger Ipari Park - Varroda: Érintésvédelem felülvizsgálata

Nagykun-Hús Kft., Kunhegyes: Érintésvédelem felülvizsgálata

Photo Hall üzlet, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelem szabványossági felülvizsgálata

Rubra Patika, Ecséd: Érintésvédelem, tűzvédelem szabványossági felülvizsgálata

Csillag Patika, Petőfibánya: Érintésvédelem, tűzvédelem szabványossági felülvizsgálata

OTP BANK RT. Budapest, Mérleg u. – Központi irodaház: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatban való közreműködés

Human Rent Holding Rt. Irodák, Debrecen, Szeged, Békéscsaba: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatban való közreműködés

Fodrászüzletek, Sajószentpéter: Érintésvédelem, tűzvédelem szabványossági felülvizsgálata

Sanatmöbel Kft., Kerecsend – Bútorgyártó üzem: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Material Építő- és Design Center (13 szint), Budapest: Állvány villámvédelmi felülvizsgálata

Philip Morris Magyarország Kft., Eger: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Palatinus raktárak, bemutató termek - Budapest, Debrecen: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Rádi Pékség Kft. üzlet, Gödöllő: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

EGER-KAS Kft., Épületkarbantartó: Érintésvédelem, tűzvédelem szabványossági felülvizsgálata

Civil Ház, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Rajna Apartman, Bogács: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eger Városi Stadion: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Két Jóbarát Apartmanház, Mezőkövesd Zsóry fürdő: Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata

Quick Autó Kft. - Hyundai autószalon, Eger: Érintésvédelem, tűzvédelem szabványossági felülvizsgálata

Suzuki Autószalon - Papp Autóház, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Feba 2000 Kft., Budapest, Miskolc- Festéküzlet és Raktárközpont: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Diákszálló, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

17 lakásos társasház, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Park Hotel Táltos, Felsőtárkány: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Terménytároló silók - Abádszalók, Abony, Lajoskomárom, Enying, Sárospatak, Abaújszántó, Nyíregyháza, Mályi, Harta, Balatonszentgyörgy, Balatonkenese, Komárom, Mezőtúr, Paks, Dombegyháza, Tevel, Mezőkovácsháza, Répcelak, Mohács, Belvárdgyula, Szentmártonkáta, Komárom, Kemenesmagosi: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Romantik Hotel, Eger (11 szoba): Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Philip Morris Mo. Kft., Eger Berva telep - Iroda épület: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gyegép Kft., Eger - Fémmegmunkáló üzem: Érintésvédelmi, tűzvédelmim, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat, kéziszerszámok, hegesztőgépek szigetelés-ellenállás mérése

Modine Hungária Kft., Mezőkövesd - Autóalkatrészgyártó üzem: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

OBI Áruház , Eger : Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szent János Hotel, Eger (12 szoba): Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nike Márkabolt, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

K&H Általános Biztosító iroda, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Formax Kft., Eger - Gázrugógyártó üzem: Érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat

Ferihegy I. reptér, Postahivatal: Érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat

Elso Elbe Hungária Bt., Eger - Csapágy, erőátviteli elem gyártó üzem: Érintésvédelmi felülvizsgálat

FEBA Festéküzlet, Törökszentmiklós: Érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat

Mentőállomások - Heves megye (Roham mentőautók) : Érintésvédelmi felülvizsgálat

Mentőállomások - Nógrád megye (Roham mentőautók) : Érintésvédelmi felülvizsgálat

ETIKETT nyomda, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat

Agria-Lánc Kft., Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Leoni Hungária Kft., Eger: Érintésvédelmi felülvizsgálat

ZF Hungária Kft.., Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

MÁV Kórház, Budapest - Központi műtőblokk: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mobil Pack Bt., Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kinematic Kft., Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Coop üzletek (21 db)- ÁFÉSZ Kápolna körzet - Kápolna, Kál, Vécs, Kisnána, Domoszló, Markaz, Abasár, Visonta, Halmajugra: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Markhot Ferenc Kórház - Pszichiátriai osztály: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Volkswagen Autószalon, Gyöngyös: Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Fenstherm bemutatóterem, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fenstherm Kft. Telephely, Füzesabony: Tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Forrás Gyermek és Szabadidő központ - Harlekin bábszínház, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Tesco Áruház, Eger - karbantartási munkák felülvizsgálata: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Feldebrő Önkormányzati épületek: Tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Salgótarján-Ballassagyarmat: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Provident Rt. Irodák, Eger: Érintésvédelmi felülvizsgálat

GITR RT., Kál - Vetőmagüzem: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Astoria Pannon GSM üzlet, Budapest: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Eger - Épületbővítés: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eventus Iskola, Eger-Épület bővítés: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Generali Providencia Irodák, Eger, Kiskőrös, Miskolc: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatban való közreműködés

Eszterházy Károly Főiskola, Eger - Kollégium A1-A2-A3-B-C épületek: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Mátrai Erőmű, Visonta - Dél vízkivételi mű: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

ERSTE BANK Irodák, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Ezerjó Patika, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Hulladékfeldolgozó, Mezőkövesd: Villamos berendezések első ellenőrzése

Téglagyár, Putnok: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Irodaház (Árpádfejedelem út 79.), Budapest: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mona Lisa üzletek; Eger, Budapest, Szeged: Villamos berendezések első ellenőrzése, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Inter Európa Ház, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Eszterházy Károly Főiskola, Eger - Mikrobiológiai labor: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Bútoráruház, Füzesabony: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gyöngy Plaza üzletek, Gyöngyös: Villamos berendezések első ellenőrzése

East-West Business Center, Budapest - Légkezelők: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Szirmai Kft., Eger - Telephely: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Hotel Narád ***, Mátraszentimre: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Szenátor Ház, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Hotel Shiraz****, Egerszalók - bővítés: Tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat

Közlekedési csomópont, Hatvan - Közvilágítás: Érintésvédelmi felülvizsgálat

Lavina Autó Kft., Eger - Autóalkatrész üzlet: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Salgótarján-Balassagyarmat: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Vitronövény Kft., Dánszentmiklós-légkezelő berendezések: Villamos berendezések első ellenőrzése

Mátrai Erőmű, Visonta - C épület: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Apartmanház, Egerszalók (Szalóki fürdő): Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Ponacco Hun. Kft., Szihalom-Dianás cukorka gyártás: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tesco Sátoraljaújhely - Étterem: Villamos berendezések első ellenőrzése

Új Buda Center, Édes Otthon: Villamos berendezések első ellenőrzése

Egercsehi Önkormányzat, Közintézmények: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Generali Providencia Irodák, Debrecen, Gyöngyös, Hajdúszoboszló, Szeged, Szentes, Tiszaújváros, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatban való közreműködés

Dr. Padló, Eger - Padlószőnyeg áruház: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

EVAT-Házgazda Kft., Eger - Ipari Telephely: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Multi Pack Kft., Eger - Csomagológépgyártó üzem: Érintésvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eger Strand belterület - Büfék: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Általános Iskola, Bélapátfalva: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eszterházy Károly Főiskola, Eger - Apartmanházak és Sportcsarnok: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Fiat Darázs autószalon, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Duropack Kft. Füzesabony - Kartondobozgyártó üzem: Komplett tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat + Gépek érintésvédelmi mérése

Mátyásföld - Lawn Tennis Club és uszoda épület: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Firth Rixson Hungária Kft., Eger - Kovácsüzem: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok, Új csarnok villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Gironde Kft., Terpes - Kozmetikai és háztartás vegyipari termékgyártó üzem: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mirox 2000 Kft., Maklári telephely - Lakástexsztil kereskedés: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Nívóber Kft., Eger - Irodák: Villamos berendezések első ellenőrzése

Dohánygyár raktárak, Eger - Berva telephely: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Markhot Ferenc Kórház, Eger - Intézeti gyógyszertár: Villamos berendezések első ellenőrzése

Benetton üzlet, Budapest (Deák F. tér): Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Procter & Gamble Hyginett Kft., Csömör - Csarnokbővítés, új transzformátor állomás, átalakítás, hibajavítás: Villamos berendezések első ellenőrzése

Matusz-Vad Kft, Felsőtárkány - Vad hús kereskedelem - Új csarnokrész és hűtőház: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nivák Épület, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Lakberendezési Áruház, Gyöngyös - Zsinagóga: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ZF Lenksysteme, Eger - Gépáthelyezések és új gép telepítések: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Jacsó Kft., Mezőkövesd: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Multech Kft., Bélapátfalva: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Egri Ganz Holding Vasöntöde Kft.: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mayer HW&SW Kft., Gyöngyös - Bővítés: Villamos berendezések első ellenőrzése

Olajterv Épület, Budapest (Lajos u.): Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Vízmű - Detk, Rózsaszentmárton, Atkár, Hatvan város kistérség, Gyöngyöspata, Felnémet, Újhatvan városrész, sarud, Hevesvezekény - vízkezelés teljes felújítások, szennyvízkezelés: Villamos berendezések első ellenőrzése

Bunge Zrt., Martfű - Növényi olajgyártó üzem - Tisztítómű és új silók: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Ifjúsági és diákszálló, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Mátrai Erőmű központi gépjármű mosó: Villamos berendezések első ellenőrzése

TISZK KHT. - Egri Térségi Integrált Szakképző központ: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

BGF Budapesti Gazdasági Főiskola - Buzogány u. A épület: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Kissebségi önkormányzat épülete, Gondozási központ és civilház, Felnémet: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eszterházy Károly Főiskola, Eger - Rajztanszék: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet, Eger - ZF tanműhely: Villamos berendezések első ellenőrzése

Érsekkerti kollégium, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Nefelejcs panzió - hotel, Mezőkövesd: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

General Press Hun Kft., Eger-Fémipari gyártóüzem: Villamos berendezések első ellenőrzése, szigetelés-ellenállás mérés kéziszerszámok, hegesztőgépek

Remy Automotive Hungary Kft. , Mezőkövesd - Autóalkatrész gyártó üzem: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Agria Park Bevásárló központ, Eger - Gázfogadó: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Szuperprint Kft., Eger - Nyomdaipar: Villamos berendezések első ellenőrzése

Bottyán János Műszaki Szakközépiskola, Esztergom - A,B,M épületek: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok, felújított épületek villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi felülvizsgálat

Erzsébet liget új uszoda, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Express-Aranysíp étterem, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

HBS PC Kft., Gyöngyös: Villamos berendezések első ellenőrzése

AZ Topker Kft. 12 db élelmiszer áruház: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

EGER - 200 db Társasház - BEKSZ HÁZGAZDA társasház üzemeltető Kft.: Társasházak komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatai

Szilas Drink Kft., Szilaspogony: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Antkrisz Kft. Pékség üzem, Füzesabony: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Panoráma**** Hotel, Eger - Noszvaj:  Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Imola lakáskerámia üzlet, Eger: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Apollónia Bt., Kápolna - Színesfém feldolgozó: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Eger-Park Hotel ****: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Magyar autóklub műszaki állomás, Eger, Salgótarján: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Varga  nyomda Kft., Eger: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Flott Trans Kft., Eger - Szállítmányfuvarozó és teherautó szervíz: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Baumit Kft., Visonta - Új üzem: Villamos berendezések első ellenőrzése

Dréher gumiszervíz és asztalosüzem, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Vancsik gumiszervíz, Eger: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Heves-Hús Kft.: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Öreg Pákász Étterem, Poroszló: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Szent Gellért Lelkigyakorlatos ház, Leányfalu - Kazánház: Villamos berendezések első ellenőrzése

Invest Sportcentrum, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Ingatlan Consult 2000 Kft., Budapest - Iroda: Villamos berendezések első ellenőrzése

Graf Állványzat Kft., Mezőkövesd - Új csarrnok: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Tometh Kft., Bélapátfalva - Fémmegmunkáló üzem: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Suzuki Mátra, Gyöngyös - Autószalon és szervíz: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Fiat autószalon és szervíz, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Fenyő éttermek, Szilvásvárad: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Fővárosi gyermekotthon, Mónosbél: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Mazda Autószalon és szervíz, Ózd: Villamos berendezések első ellenőrzése

Imola Székház, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Nívóber irodaház, Eger:  Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Törökfürdő és Reumakórház, Eger - Teljes felújítás épület bővítés: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Egri Nyomda Kft., Eger: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Flott Trans Kft., Gyál - Logisztikai központ: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Gárdonyi Géza Gimnázium, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Tarna Land, Tarnaméra - Fürdő: Villamos berendezések első ellenőrzése

Egri téglagyár Kft.: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Agria Market és Agria Drink Kft., Eger - Italnagyker és élelmiszer áruházak: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Schneider Electric Zrt., Gyöngyösi volt Prodax gyártóüzem: Teljes érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat,

Új síncsatorna gyártósor Villamos berendezések első ellenőrzése

Interchange Kft. Debrecen, Miskolc, Szeged, Makó - Pénzváltó helyiségek: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatban való közreműködés

Kínai Éttermek, Miskolc, Szerencs - Tesco: Villamos berendezések első ellenőrzése

Kastélyszálló, Szilvásvárad: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

MVH Irodaház, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

CBA Élelmiszer áruházak - Tét, Pécsvárad, Villány, Miskolc, Győr-Ménfőcsanak, Göd: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Allianz Bank, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Gárdonyi Géza Színházműhely, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Gelati Eis Caffe Kávézó és fagyizó, Debrecen: Villamos berendezések első ellenőrzése

Bosh Rextroth, Eger - Szakítógép: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Autómosó, Vác: Villamos berendezések első ellenőrzése

CAFE Reklám irodaház, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése

VISZI kft., Bélapátfalva - Fémmegmunkáló üzem: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Pansió Disco, Heves: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Terror Háza, Budapest: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Tábornokház, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Bevándorlási Hivatal, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Platt 2003 Kft., Eger - Berva-völgy -  Fémmegmunkálló üzem 5 db csarnok: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok - Egyvonalas kapcsolási rajzok

Kamó és Kamó Kft. Eger - Berva-völgye - Italnagyker: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Hunguest Grandhotel Galya, Galyatető: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok - Egyvonalas kapcsolási rajzok

SCC Egri bútorgyár Kft., Eger: Teljes érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szikra fém- és faipari Kft., Bélapátfalva: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Globalplant – J. H. Kloosterhius International B.V., Kál - Növénynagyker: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat

MátraI Erőmű elnöki irodák, Visonta: Villamos berendezések első ellenőrzése

Egertej Kft., Eger - Gázfogadó épület: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Egri Borvár (Tóth Ferenc pincészete), Eger - Borospince és feldolgozó üzem: Villamos berendezések első ellenőrzése

Ceste Közép Európai Kőfeldolgozó Kft., Eger - Andornaktálya: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Előházy Kft. Betontelep, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Apeh Ügyfélszolgálati Központ, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése

Római Katolikus templom, Bükkszentmárton: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése

Shopzeus Európa Kft. Eger:  Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Geosol Kft. Alternatív tüzelőanyag előkezelő csarnok és szociális épület, Visonta: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Vízbeeresztő műtárgyak, Tiszaroff: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Szarvasmarha telep, Vajhát: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Líra könyvesbolt, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Köre-Tank Kft. Kisköre, Tiszanána benzinkutak: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Révész utcai Rendelőintézet, Budapest: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

ÉGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest - 32. épület Műhely átalakítás: Villamos berendezések első ellenőrzése

Vécsey élelmiszer üzlet, Eger: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Frenyó és Társai Kft., Eger:  Kéziszerszámok szigetelési ellenállás mérése

4.sz. Általános Iskola, Eger - Tanári helyiségek: Villamos berendezések első ellenőrzése

Magita Hotel és Panzió, Erdőbénye: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Siroki Óvoda: Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

7 lépcsőházas társasház, Eger: Komplett érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Gárdonyi Géza Színház, Eger:  Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

OTP Bankfiók, Bélapátfalva, Jászapáti, Törökszentmiklós: Villamos berendezések első ellenőrzése, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Vízminőségjavító korszerűsítés, Északalföld I., Kisújszállás, Kunmadaras, Tiszagyenda, Jászjákóhalma, Jásztelek: Villamos berendezések első ellenőrzése

Vízminőségjavító korszerűsítés, Északalföld II., Besenyszög, Tiszapüspöki, Tiszabura, Tiszaszentimre, Nagyiván: Villamos berendezések első ellenőrzése

Körös-éri belvízfőcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója, Tiszajenő: Villamos berendezések első ellenőrzése

Cafe Tulip, Eger: Villamos berendezések első ellenőrzése

Forman Invest Kft. - Kavicsbánya, Nyékládháza: Tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Vilati Kft., Eger: Érintésvédelmi, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Egerszalók fürdő parkoló világítás: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Kál Önkormányzat, Közintézmények: Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Eger, Szvorényi utca: MEgvilágítás mérés

Általános Iskola, Pély: Villamos berendezések első ellenőrzése

Electro World áruház, Eger - Agria Park: Villamos berendezések első ellenőrzése

Horgásztó-Büfé, Nagyvisnyó: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

Hunguest Hotel Palota, Lillafüred - Szobafelújítás: Villamos berendezések első ellenőrzése

Malomkert, Babérliget és Kerecsendi Műhely Vendégházak, Kerecsend: Érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgála

2016-04-15